Privacy Policy (AVG)

Hengelsportvereniging “De Baars” Hengelsportvereniging “De Baars”, gevestigd aan Houkeslootstraat 39 8605 BP Sneek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS:

Houkeslootstraat 39

8605 BP Sneek

Tel: +31620962825

Alex Toering is de Functionaris Gegevensbescherming van Hengelsportvereniging “De Baars”.

Hij/zij is te bereiken via:                  visclubdebaars@home.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Hengelsportvereniging “De Baars” verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

HIERONDER VIND JE EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om

zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hsvdebaars-sneek.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 

HENGELSPORTVERENIGING “DE BAARS” VERWERKT JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING:

Hengelsportvereniging “De Baars” neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hengelsportvereniging “De Baars”) tussen zit. Hengelsportvereniging “De Baars” gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10 systeem, & Office 2010 waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene].

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:

Hengelsportvereniging “De Baars” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonsgegevens een bewaartermijn van een jaar, daar onze leden elk jaar weer een nieuwe VisPas ontvangen. Delen van persoonsgegevens met derden Hengelsportvereniging “De Baars” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN.

Hengelsportvereniging “De Baars” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hengelsportvereniging “De Baars” en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@hsvdebaars-sneek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Hengelsportvereniging “De Baars” wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:

Hengelsportvereniging “De Baars” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via:

 

info@hsvdebaars-sneek.nl